Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Joy Academy s. r. o.so sídlom Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54710677 zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Informované súhlasy

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účel spracovania: plnenie predmetu zmluvy

Právny základ: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku.

 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie životopis a vstupný dotazník​

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účel spracovania: vyžiadanie a archivovanie životopisu a vstupného dotazníka pre uzavretie pracovného pomeru

Právny základ: zmluva – predzmluvný vzťah

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ, členovia výberovej komisie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
 

Informovanie oprávnený záujem - Rezervačný systém Mates

(Rezervačný systém – lyžiarska škola, servis, požičovňa)

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účel spracovania: operatívna komunikácia pre účely rezervácie hodín v lyžiarskej škole, pôžičania výstroje a servisných služieb poskytované dotknutým osobám

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, súkromné číslo telefónu, e-mailová adresa, typ dokladu, číslo dokladu, platnosť dokladu, dátum narodenia, národnosť, pohlavie

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: operatívna komunikácia pre účely rezervácie hodín v lyžiarskej škole, požičania výstroje a servisných služieb poskytované dotknutým osobám

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Spracovávateľ údajov: Chilidata, s. r. o. (prevádzkovateľ rezervačného systému)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem - zverejňovanie fotografií

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účel spracovania: budovanie dobrého mena – informovania z organizovaných podujatía zverejňovanie fotografií vo firemných materiáloch (pri každom podujatí s fotením budú účastníci informovaní o fotení na bežnom mieste a bežným spôsobom. Osoby nesúhlasiace so zverejnením fotografií so svojou podobizňou môžu pred, alebo počas podujatia osloviť organizátora a vyjadriť svoj nesúhlas.

Zoznam osobných údajov: fotografia účastníka alebo účastníkov lyžiarskych a iných podujatí, Joy Academy organizovanej prevádzkovateľom

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: budovanie si dobrého mena a kontaktov so zákazníkmi a partnermi.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: webové stránky a stránky sociálnych médií Nikub s. r. o. , marketingové materiály Nikub s. r. o. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania osobných údajov


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem - Newsletter

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účel spracovania: zasielanie informácií o novinkách (produktoch a službách) prevádzkovateľa prostredníctvom newsletteru (našim stálym zákazníkom)

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa (členovia), prípadne Vami udelený súhlas

Oprávnený záujem: snaha o poskytovanie informácií o našich novinkách a špeciálnych ponukách našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie tak nášho vzťahu so stálymi zákazníkmi

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania osobných údajov


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem - kamerový systém

Prevádzkovateľ: Joy Academy s. r. o. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@joyacademy.sk

Účelspracovania: ochrana majetku spoločnosti kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: videozáznam osoby alebo vozidla

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: ochrana majetku spoločnosti a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu spoločnosti

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 30dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

 
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.