Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Joy Academy s. r. o., Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54710677 pre web joyacademy.sk

 

1 Lyžiarska škola

1.1. Náplň lyžiarskej školy

1.1.1. Cieľom jednotlivých kurzov je získať odbornú spôsobilosť lyžovania, snowboardingu, (ďalej už len ako „Lyžiarske a snowboardové kurzy“.

1.1.2. Spoločnosť vypisuje kurzy na základe vlastnej kapacity, v rozsahu a ponuke, ktorá je zverejnená na stránke spoločnosti: https://joyacademy.sk/lyzovanie.

1.1.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť (napr. v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, alebo v prípade nepriaznivého počasia).

 

1.2. Prihlásenie do kurzu

1.2.1. Do kurzov sa prihlasuje vyplnením online formuláru (ďalej už len ako „prihláška“) na základe pokynov uvedených na webovej stránke https://rezervacie.joyacademy.sk/ alebo priamo na mieste Ski School Polomka Bučnik alebo Ski School Čierny Balog, v sídle lyžiarskej školy .

1.2.2. Odoslaním prihlášky záujemca o kurz alebo zákonný zástupca záujemcu o kurz potvrdzuje, že je oboznámený s VOP a taktiež sa zaväzuje k ich dodržiavaniu.

1.2.3. Spoločnosť následne odošle záujemcovi e-mailom potvrdenie o prihlásení do kurzu, ktorý si vybral, a sumu za kurz uhradí prostredníctvom platobnej brány alebo priamo na pobočke. 

1.2.4. Zmluva medzi záujemcom o daný kurz a spoločnosťou vzniká v deň zaplatenia ceny kurzu.

1.2.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odmietnutie prihlášok záujemcov o kurz v prípade, že naplní kapacitu zverejnených kurzov.

 

1.3. Cena kurzu a platobné podmienky

1.3.1. Splatnosť ceny kurzu závisí od ponuky, ktorá je uvedená na webovej stránke https://joyacademy.sk/cennik alebo priamo na pobočke lyžiarskej školy. Záujemca o kurz je povinný cenu kurzu zaplatiť v vopred prostredníctvom platobnej brány alebo na pobočke lyžiarskej školy.

1.3.2. Cenu kurzu možno uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v ponuke alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej si spoločnosť vedie účet, či na mieste konania kurzu v hotovosti, prostredníctvom platobnej brány alebo kartou.

1.3.3. Cena kurzu je považovaná za zaplatenú v deň pripísania ceny kurzu na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v ponuke.

1.3.4. Pokiaľ záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v čase jej splatnosti, prihláška zaslaná záujemcom o kurz sa ruší dňom, ktorý nasleduje po uplynutí jej splatnosti a spoločnosť už ďalej nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu.

1.3.5. Spoločnosť neumožňuje platbu ceny kurzu na splátky. Cena kurzu musí byť v termíne splatnosti uhradená v jej plnej výške.

1.3.6. Kapacita kurzov je obmedzená a uprednostnení budú tí záujemcovia o kurz, ktorí cenu kurzu zaplatili v skoršom termíne.

1.3.7. Náklady na učebné materiály sú súčasťou ceny kurzu.

1.3.8. Cena kurzu nezahŕňa skipass. Ten je záujemca si povinný zakúpiť pred výučbou.

 

1.4. Lyžiarske a snowboardové kurzy

1.4.1. Privátne lyžiarske a snowboardové kurzy sú spoločnosťou organizované na základe individuálnych prihlášok. Ich podmienky a priebeh budú vždy dohodnuté individuálne s účastníkom kurzu a prideleným inštruktorom.

1.4.2. Účastník kurzu nemá nárok na vrátenie ceny kurzu ani jej alikvotnej čiastky a nemá nárok ani na vrátenie inej peňažnej či nepeňažnej náhrady v prípade prekážok, ktoré vznikli z jeho strany a bránia mu v riadnom absolvovaní lyžiarskeho alebo snowboardového kurzu. Ak však účastník kurzu predloží adekvátne potvrdenie, že v tom, aby absolvoval lyžiarsky alebo snowboardový kurz mu bránia vážne zdravotné alebo rodinné dôvody (napr. lekárska správa), spoločnosť umožní účastníkovi kurzu zúčastniť sa ďalšieho lyžiarskeho alebo snowboardového kurzu. Kurz si však môže nahradiť najneskôr 12 mesiacov od vzniku prekážky.

1.4.3. Vymeškané hodiny si účastníci kurzu nemôžu nahrádzať s inými skupinami, ani si ich prenášať do iného obdobia.

1.4.4. Spoločnosť nie je zodpovedná za to, keď účastník nemôže dokončiť lyžiarsky alebo snowboardový kurz z vlastných dôvodov.

1.4.5. V rámci praktickej časti lyžiarskeho a snowboardového kurzu sa každý účastník musí povinne chrániť upevnenou ochrannou prilbou a mať správnu lyžiarsku výstroj (lyže, lyžiarky a príslušné oblečenie).

1.4.6. Lyžiarska škola nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví, ktorá sa v priebehu kurzu stane účastníkovi.

1.5. Zrušenie prihlášky, zrušenie kurzu, odstúpenie od zmluvy

1.5.1. Ak záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v termíne splatnosti, v deň, ktorý nasleduje po uplynutí termínu splatnosti, sa prihláška zaslaná záujemcom o kurz ruší a spoločnosť už nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu.

1.5.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť. V prípade zmeny spoločnosť účastníka kurzu bezodkladne informuje.

1.5.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a zrušenia kurzu aj počas jeho trvania, a to v prípade mimoriadnych okolností alebo z dôvodu tzv. vyššej moci (napr. nedostatočný počet inštruktorov, či nevhodné klimatické podmienky). V takomto prípade spoločnosť vráti účastníkovi kurzu pomernú časť ceny kurzu, a teda zaplatenú časť zníženú o náklady na výučbu, ktorá už bola zrealizovaná sa odráta. Časť ceny kurzu, zodpovedajúca hodnote skipassu sa nevracia. Alikvotnú čiastku kurzu vráti spoločnosť účastníkovi do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa od zmluvy odstúpilo.

1.5.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a jej zrušenie bez akejkoľvek náhrady, ak účastník kurzu svojim správaním ohrozuje majetok spoločnosti, prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska, zdravie a majetok ostatných účastníkov kurzu, inštruktorov kurzu alebo v prípade, keď vážnym spôsobom narúša priebeh kurzu.

1.5.5. Účastník kurzu má možnosť odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradenia storno poplatku a bez uvedenia dôvodu do 3 kalendárnych dní pred dňom začiatku kurzu.

1.5.6. Účastník kurzu má možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj v kratšej lehote ako 3 kalendárne dni pred začiatkom kurzu, je však povinný zaplatiť storno poplatok vo výške a v termíne uvedených v článku 7 VOP.

1.6. Storno

1.6.1. Ak účastník kurzu odstúpi od zmluvy v deň začiatku kurzu, má povinnosť zaplatiť storno poplatok vo výške 100% ceny kurzu.                 

1.6.2. Ak účastník odstúpi od zmluvy spoločnosť mu písomne alebo emailom pošle oznámenie o uplatnení nároku spoločnosti na storno poplatok aj o jeho výške v zmysle týchto VOP, a to do 14 dní odo dňa, keď účastník odstúpil od zmluvy. Zaslaním prihlášky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP účastník kurzu berie na vedomie, že spoločnosť má právo v prípade, ak účastník odstúpi od zmluvy, jednostranne započítať pohľadávku účastníka kurzu na vrátenie zaplatenej ceny kurzu voči pohľadávke spoločnosti na úhradu storno poplatku vo výške, ktorá je uvedená v týchto VOP a vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú. Sumu, ktorá presahuje vzájomné pohľadávky účastníka kurzu a spoločnosti zaplatí spoločnosť účastníkovi kurzu bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet , z ktorého bola úhrada ceny kurzu zrealizovaná, a to do 10 pracovných dní od nasledujúceho dňa po odstúpení účastníka kurzu od zmluvy.

1.7. Reklamácia

1.7.1. Poskytovanie služieb spoločnosťou v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti pod vzdelávacou značkou Lyžiarska škola sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7.2. Účastník kurzu má právo, aby mu boli poskytnuté služby v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti s dohodnutým alebo bežným rozsahom, kvalitou, množstvom aj vopred stanoveným termínom.

1.7.3. Účastník kurzu má povinnosť uplatniť si nároky z porúch služieb, čiže reklamáciu, bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vady mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jej neposkytnutie, príp. poskytnutie v menšom rozsahu a pod.), a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, v ktorom dohodnutá mimoškolská vzdelávacia činnosť nebola uskutočnená, príp. bola uskutočnená, ale s vadou. V inom prípade právo na reklamáciu zaniká.

1.7.4. Pri uplatňovaní reklamácie má účastník kurzu povinnosť predložiť doklad o zaplatení ceny kurzu a preukaz totožnosti. Po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhoduje o spôsobe jej vybavenia spoločnosť ihneď, v náročnejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie však nepresiahne 30 dní odo dňa, keď bol uplatnená. Účastník kurzu dostane vyrozumenie o spôsobe, akým bude reklamácia vybavená na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Účastník kurzu má povinnosť poskytnúť pri vybavovaní reklamácie spoločnosti súčinnosť, ktorú spoločnosť vyžaduje.

2 Požičovňa

Prenajímateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Joy Academy s. r. o., Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54710677,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 162253/B (ďalej len ako „Prenajímateľ“).

2.1. Základné pojmy

Cena – celková cena uvedená v Zmluve o Nájme za prenajaté športové vybavenie, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, ktoré sa k danému nájmu majú pripočítať

Nájomca – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme športové vybavenie u Prenajímateľa

Predmet nájmu – športové vybavenie podľa ponuky Prenajímateľa a požiadavky Nájomcu, predovšetkým športové vybavenie na lyžovanie alebo snowboardovanie

Prenajímateľ – spoločnosť Joy Academy s. r. o., prenajíma športové vybavenie na základe zmluvy o nájme, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene a na svoj účet

Rezervácia – úkon Nájomcu, ktorým si osobne, telefonicky alebo elektronicky zarezervuje predmet nájmu a ktorý vyjadruje vôľu Nájomcu si predmet nájmu prenajať za dohodnutú cenu a podľa podmienok týchto VOP

Záloha – suma zálohy za požičaný predmet nájmu, ktorý si účtuje Prenajímateľ za prenájom športového vybavenia. Záloh slúži na zabezpečenie predmetu nájmu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia. Po vrátení predmetu nájmu bez vád sa záloha vracia Nájomcovi 

Zmluva – zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára Prenajímateľa

 

2.2. Všeobecné ustanovenia

2.2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP a uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

2.2.2. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2.2.3. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.3. Rezervácia a uzatvorenie zmluvy

2.3.1. Nájomca si prostredníctvom internetovej stránky www.joyacademy.sk/lyzovanie môže zvoliť športové vybavenie, ktoré bude tvoriť Predmet nájmu. Svoj výber potvrdí vyplnením rezervačného formuláru, v ktorom uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje a dobu a termín nájmu alebo výberom športovného vybavenia priamo na pobočke. 

2.3.2. Odoslaním rezervačného formuláru nájomca záväzne vytvára Rezerváciu na Predmet nájmu a Prenajímateľ na základe tejto Rezervácie pripravuje Zmluvu. Zmluvu podpisujú zmluvné strany pri osobnom preberaní predmetu nájmu. Pri uzatvorení Zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť Cenu nájomného.

2.3.3. Prenajímateľ sa zaväzuje po vykonaní Rezervácie pripraviť Predmet nájmu v požadovanom čase tak, aby mohol byť odovzdaný Nájomcovi.

2.3.4. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom štandardizovaného formuláru, na ktorom sú uvedené najmä identifikačné údaje prenajímateľa, predmet nájmu, cena nájmu, záloha, doba a termín nájmu, prípadne iné dohodnuté podmienky.

2.3.5. Vykonanie Rezervácie a uzatvorenie Zmluvy je možné len s osobami staršími ako 18 rokov. V prípade ak vykonáva Rezerváciu alebo uzatvára Zmluvu osoba mladšia ako 18 rokov, je tak možné vykonať iba na základe súhlasu zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť. 

2.4. Platobné a dodacie podmienky

2.4.1. Cena za Predmet nájmu sa uhrádza vopred alebo najneskôr pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. Všetky ceny v Zmluve sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu nájmu podľa Zmluvy môže Nájomca uhradiť:
a) v hotovosti pri osobnom prebratí Predmetu nájmu (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)
b) bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo Zmluvy, ktorú Nájomca obdrží prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail)
c) prostredníctvom platobnej brány umiestnenej na internetovej stránke www.joyacademy.sk

2.4.2. Za úhradu Ceny si Prenajímateľ neúčtuje žiaden poplatok.

2.4.3. Pokiaľ počas doby nájmu dôjde k poškodeniu alebo neprimeranému opotrebeniu Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu opravy alebo kúpnu cenu nového športového vybavenia, pokiaľ by oprava nebola možná. 

2.4.4. Miesto určené na prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu je lyžiarske stredisko SKI Čierny Balog. Prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu sa vykonáva v čase určenom Prenajímateľom. 

2.4. Práva a povinnosti Prenajímateľa

2.4.1. Cena za Predmet nájmu sa uhrádza vopred alebo najneskôr pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. Všetky ceny v Zmluve sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu nájmu podľa Zmluvy môže Nájomca uhradiť:
a) v hotovosti pri osobnom prebratí Predmetu nájmu (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)
b) bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo Zmluvy, ktorú Nájomca obdrží prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail)
c) prostredníctvom platobnej brány umiestnenej na internetovej stránke www.joyacademy.sk

2.4.2. Za úhradu Ceny si Prenajímateľ neúčtuje žiaden poplatok.

2.4.3. Pokiaľ počas doby nájmu dôjde k poškodeniu alebo neprimeranému opotrebeniu Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu opravy alebo kúpnu cenu nového športového vybavenia, pokiaľ by oprava nebola možná. 

2.4.4. Miesto určené na prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu je lyžiarske stredisko SKI Čierny Balog. Prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu sa vykonáva v čase určenom Prenajímateľom.

2.5. Práva a povinnosti Nájomcu

2.5.1. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na účel, na ktorý je určený a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s Predmetom nájmu šetrne tak, aby nedošlo ku škode alebo k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie je nutné chrániť pred poškodením ohňom, ostrými predmetmi, nárazom a zlým skladovaním. 

2.5.2. Vybavenie môže používať len Nájomca a osoby určené Nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej Nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám Nájomca. Nájomca nie je oprávnený Predmet nájmu ďalej prenajímať tretím osobám.

2.5.3 Právo užívať Predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný ho vrátiť na miesto určené v týchto VOP alebo na mieste, kde vybavenie prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.5.4. Prípadné poškodenie alebo vady na Predmete nájmu vzniknuté z nedbanlivosti, nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených Nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške Nájomca.

2.5.5. Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže Predmetu nájmu je Nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť orgánu činnému v trestnom konaní (Policajný zbor SR, resp.: iný oprávnený orgán v zahraničí) a predložiť Prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

2.5.6. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny nového Predmetu nájmu. Za nadmerné opotrebovanie Premetu nájmu spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení Predmetu nájmu, alebo v termíne určenom Prenajímateľom.

2.5.7. V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu Prenajímateľa vrátiť Predmet nájmu a uhradiť s tým spojené náklady. Rozdiel v Cene nájmu medzi dohodnutým a skutočným nájmom sa v takomto prípade nevracia.

2.5.8. V prípade nedodržania dojednanej doby a času nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s dlhšou dobou prenájmu.

2.5.9. V prípade nedodržania miesta vrátenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s vrátením Predmetu nájmu do dojednaného miesta, pokiaľ o to Prenajímateľ požiada.

2.5.10. Nájomca je povinný odovzdať Predmet nájmu späť Prenajímateľovi v čistom a suchom stave, pokiaľ je to možné.

2.5.11. Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy. 

3 Servis a Obchod s lyžiarskou výstrojou

4 Ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia

4.1 Ochrana osobných údajov

1.8.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len ako „zákon“).

1.8.2 Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov účastníkov kurzu za účelom prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, teda prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov kurzu, maximálne však 5 rokov od zozbierania týchto údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané za účelom prihlásenia na kurz sú spoločnosťou spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

1.8.3 Spoločnosť môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

1.8.4 Spoločnosť využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, spoločnosť bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.

1.8.5 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva spoločnosť všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak spoločnosť obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

1.8.6 Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja spoločnosť tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.

1.8.7 Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Spoločnosť má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.

1.8.8 Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.8.9 Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.      

1.8.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.2 Záverečné ustanovenia

1.8.1. VOP a právne vzťahy, ktoré vznikli na ich základe, sa riadia riadne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.8.2. Spoločnosť má právo VOP meniť v prípade 1. zmeny politiky spoločnosti v oblasti poskytovania mimoškolského vzdelávania, 2. zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, 3. zmeny príslušných právnych predpisov alebo 4. z iného, bližšie nešpecifikovaného, avšak závažného dôvodu.

1.8.3. Zmena VOP nadobúda účinnosť v deň zverejnenia na webovej stránke https://joyacademy.sk

1.8.4. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 26.12.2020